Film – utwůr mydjalny, zorta kůnsztu. Dźoło sam, iże fest wartko wyśwjetlane uobrozy dajům widzům ajndruk ruchu a ańimacyje. Coby film můg dźołać trza mjeć uodpowjedńi sprzynt, kej lb. telewizyjo, abo kůmputer.