Glinianŏ Gōrka to je miano lŏ placu wele Gogōwka, kaj je kapla ze patrōnatym ôd Nojświyntszyj Matki Bożyj, co przinŏleży do fary ôd świyntego Bartłōmiyja[1].

Kapla na Glinianyj Gōrce

Rozlygowanie Edytuj

Mały berg mianowany Glinianōm Gōrkōm rozlygowany je kole 2 kilōmetry na zŏchōd ôd Gogōwka, przi drōdze do Prudnika[1], kaj na krojc idōm drōgi z Mochowa (schōd) do Wiyrcha (zŏchōd) a ze Błażejowicōw (pōłnoc) do Dziyrżysławicōw (połednie)[2].

Historyjŏ Edytuj

Do jŏra 1628 roku, wiynkszość protestantōw wy mieście przeszła na katolicyzm. 21 mŏja 1628 roku[1], z Gogōwka wyruszyła skupina wanielikōw, co jejich grŏf Oppersdorff (posiedziciel zōmku w Gogōwku) wygnoł, bo niy chcieli ôni zmiynić wiyrzyniŏ. Mieli ôni zamiyszkać we Prudniku. Po przejściu bez rzykã Ôsobłogã a minōńciu Mochowa, wleźli na Glinianõ Gōrkã, coby se ôstatni rŏz pokukać na Gogōwek. Antlich protestatny zdecydowały, iże wrōcōm se nazŏd do Gogōwka i przejdōm na katolicyzm. Tedy grŏf Georg III. von Oppersdorff za jejich kōnwersyjõ kŏzoł we 1638 roku zbudować kaplã na Glinianyj Gōrce[3] i uzdoł, coby na kożdy rok we sztwŏrtõ niydzielã po Wielgōnocy ôdbywała sie dziynkczynnŏ procesyjŏ na niōm[1].

We 1643 roku kaplã na Glinianyj Gōrce zniszczyły szwedzke wojŏki ôd jyneroła Lennarta Torstenssona. We 1687 roku zbudowany bōł nowy kościōłek z holcu, co przetrwoł niycołke sto rokōw. Kej Prusy zajōnli Gōrny Ślōnsk, wydany bōł zakŏz ôrganizowaniŏ procesyji na Glinianõ Gōrkã. Rozporzōndzynie bōło wycŏfane we 1779 roku, a Henryk Ferdynand von Oppersdorff kŏzoł na placu zburzōnyj drzywniannyj kaple zbudować nowõ, z cegłōwki, co przetrwała do dzisiej. Kapla bōła poprzniōnŏ w czasie II wojny światowyj, a jeji ôdnowa trwała ôd 1950 do 1951[1].

Dzisiej Edytuj

Procesyje z Gogōwka na Glinianõ Gōrkã chodzōm do dzisiej. Nojprzōd idzie ôrkiestra, farŏrz z kapelōnkym i ministranty. Niyskorzij idōm karlusy i dziouchy, co niesōm fany. Za niymi idōm bambry z Orŏczōw i Winiarōw i miyszkańce miasta[3].

Przipisy

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Kościół na Glinianej Górce, parafia.glogovia.pl [dostymp 2022-03-19] (polski).
  2. Ôkolice ôd Glinianyj Gōrki we OpenStreetMap
  3. 3,0 3,1 Renata Larysz, Rozprŏwki o Gogōwku i ôkolicach: Glinianŏ Gōrka, Wachtyrz.eu, 8 mŏja 2018 [dostymp 2022-03-19] (ślōnski).

Necowe ôdwołania Edytuj