Hymn Czile

(Pōnkniyntŏ ze Hymn Čile)

Hymn Czile – ôstoł przijynty we roku 1847. Słowa napisoł Ausebio Lillo Robles, na muzykã Ramona Carnicera y Battle. Ôficyjalnym hymnym je ino piōntŏ zwrotka i refryn.