Muster:Cytuj

Dokumyntacyjŏ Dokumyntacyjŏ

Nŏrzyńdzia

Na strōnie Silling je dostympne nŏrzyńdzie, co kōnwertuje muster {{cytuj}} ze wersyje polskij do wersyje ślōnskij, tōż może sie przidać przi przekłŏdaniu hasła ze polskij Wikipedyje. Do lewego pola idzie wrazić nawet cołki akapit i we prawym polu dostanymy cytaty gotowe do ślōnskij Wikipedyje.

Użycie

Uniwersalny muster cytowaniŏ zdrzōdeł. Je to fest uproszczōnŏ wersyjŏ sztandardowych mustrōw cytowaniŏ: {{cytuj ksiōnżkã}}, {{cytuj pismo}} i {{cytuj strōnã}}. Dziynki integracyji zapewniŏ spōjny wyglōnd wszyjskich przipisōw i pozycyji bibliograficznych.

Autorzi

Wszyjske pola, w kerych przekazowany je autōr, podlygajōm analizie dziynki keryj autōmatycznie ôkryślane sōm miana i nazwiska. Do sterowaniŏ analizōm sużōm sztyry cechy ekstra:

cecha ôpis przikłŏd
postrzednik (;) ôddzielŏ dalszych autorōw, dozwolŏ podŏwanie wiyncyj aniżeli jednego autora w jednym parametrze …|… = Jōn Kowalski; Adam Nowak |…
kōma (,) ôddzielŏ dalszych autorōw abo jeźli w polu je podany postrzednik to ôddzielŏ nazwisko ôd mian, kej pasowany je szkryft bibliograficzny, tj. nojprzōd nazwisko a po nim miana; schopne tyż jeźli autōr mŏ wiyncyj aniżeli jedno miano …|… = Kowalski, Jōn; |…
hash (#) wrażōny przed piyrszym wyrazym ôznaczŏ, iże je to nazwisko, kere winno dycki być zapisowane przed mianami; pridajne do przekazowaniŏ autorōw azjatyckich …|… = #Suzuki Ito |…
gwiŏzdka (*) wrażōny na poczōntku miana ôznaczŏ, iże analiza miana mŏ ôstać zastawiōnŏ, a treść pokazowanŏ bez pōmian; przidajne do ôznaczaniŏ autorōw w kerych wyrōżniynie miana i nazwisko je niymożliwe, bp. je to miano instytucyje abo autōr mŏ ino miano …|… = * Santa Cruz Biotechnology, Inc.; |…

Jeźli autorōw je niy wiyncyj aniżeli trzech to w jejich mianach idzie używać wikizacyji bp. „…|… = [[Jōn Kowalski]] |…”. Jeźli je ich wiyncyj, to wikizacyjŏ mŏ syns jyno dlŏ piyrszego, bo jyno piyrszy autōr je jawnie prezyntowany. Połny wykŏz je dostympny w dymku z podpowiedziōm stŏwarziszōnōm ze słowami „i insi” przidŏwanym dyrekt po piyrszym autōrze. Prezyntacyjŏ tych danych zależy ôd używanyj przeglōndarki.

Powyższŏ analiza je ôgraniczanŏ do poruset piyrszych bajtōw treści pola.

Sōm trzi pola autōr, redachtōr i autōr r, dlŏ kerych ino te kōmbinacyje w rōmach jednego wywołaniŏ sōm nŏleżne:

wywołanie znaczynie
… | autōr = … | … podany je autōr cołkości publikacyje
… | redachtōr = … | … podany je redachtōr cołkości publikacyje
… | autōr = … | redachtōr = … | … podany je autōr rozdziału abo jakigoś fragmyntu, jak tyż redachtōr cołkości publikacyje
… | autōr r = … | autōr = … | … podany je autōr rozdziału (nojczyńścij stympu abo przedmowy), jak tyż autōr cołkości publikacyje

Linki zewnyntrzne

Za gynerowanie linkōw zewnyntrznych ôdpadajōm dwa pola url i archiwum. Stŏwarziszōne z niymi sōm ôdpednio data dostympu i zarchiwizowane. Prawidła nŏleżnego zŏpisu ôdwołaniŏ do zdrzōdeł dostympnych w necu wymŏgajōm, coby dycki podŏwać datã dostympu do informacyje. Sōm serwisy internetowe, kere we swojij adresie zawiyrajōm datã archiwizacyje i połnŏ adresa ôryginalnego zdrzōdła. Przizwŏlŏ to na uproszczynie wypołnianiŏ parametrōw mustra zgodnie z tabulōm niżyj.

url archiwum Uwŏgi
podany podany Uniwersalnŏ wersyjŏ na ôkoliczność wszelich serwisōw archiwizowaniŏ.
//web.archive brak Metoda uproszczōnŏ, co w nij dane, co brakujōm (url, zarchiwizowane), sōm autōmatycznie dostane z adresy do serwisu archiwizowaniŏ.
brak podany Brak pierwotnyj adresy do serwisu ôznaczŏ, iże cytowane treści sōm dostympne jyno we formie zarchiwizowanyj.
<nowiki>podany</nowiki> podany Metoda, co przizwŏlŏ na zastawiynie pierwotnyj adresy do serwisu, co ôznaczŏ, iże cytowane treści sōm dostympne jyno we formie zarchiwizowanyj.
brak //web.archive Ôbsugowanŏ je wersyjŏ uproszczōnŏ, w keryj data archiwizacyje (zarchiwizowane) je autōmatycznie dostanŏ z adresy do serwisu archiwizowaniŏ.

Adresa przekazowanŏ do url je wychodne kuplowanŏ pod tytuł rozdziału, tytuł abo miano cajtōnga. Ôbiyrany je nojniższy dostympny poziōm. Keby take zachowanie było niynŏleżne to trzeba z pola zrezygnować i zastosować sztandardowy zŏpis tworzyniŏ linkōw zewnyntrznych dyrekt w ôdpednim polu.

Przikłady

ksiōnżka – bazowe użycie
* {{Cytuj | autōr = [[Roman Murawski]] | tytuł = Filozofia matematyki | wydŏwca = [[Wydawnictwo Naukowe PWN]] | miyjsce = Warszawa | data = 2001 | isbn = 83-01-13604-9 }}
trzech autorōw, tytuł z wikilinkym, wydanie
* {{Cytuj | autōr = [[Joe Bloggs]]; John Smith; Jim Smythe | tytuł = [[Tysiąc akrów|1000 akrów]] | wydanie = 2}}
pismo
* {{Cytuj | autōr = Benoit Viollet, Fabrizio Andreelli, Sebastian B. Jørgensen, Christophe Perrin, Alain Geloen, Daisy Flamez, James Mu, Claudia Lenzner, Olivier Baud, Myriam Bennoun, Emmanuel Gomas, Gaël Nicolas, Jørgen F.P. Wojtaszewski, Axel Kahn, David Carling, Frans C. Schuit, Morris J. Birnbaum, Erik A. Richter, Rémy Burcelin, Sophie Vaulont | tytuł = The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity | data = 2003 | cajtōng = The Journal of Clinical Investigation | doi = 10.1172/JCI16567 | wolumin = 111 | numer= 1 | pmid = 12511592 | pmc = 151837 | s = 91-98}}
 • Ôtwarty dostymp – idzie jã przeczytać za darmo Benoit Viollet i inni, The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity, „The Journal of Clinical Investigation”, 111 (1), 2003, s. 91-98, DOI10.1172/JCI16567, PMID12511592, PMCIDPMC151837.

Mustry

Gotowe zestawy do skopiyrowaniŏ i wypołniyniŏ:

 • cytowanie ksiōnżki
  {{Cytuj | autōr= | tytuł= | wydanie= | miyjsce= | wydŏwca= | data= | ôpis= | s= | isbn= }}
  {{Cytuj | autōr= | rozdzioł= | redachtōr= | tytuł= | wydanie= | miyjsce= | wydŏwca= | data= | ôpis= | s= | isbn= }}
 • cytowanie artykułu z cajtōnga
  {{Cytuj | autōr= | tytuł= | cajtōng= | ôdpedzialność= | wolumin= | numer= | miyjsce= | wydŏwca= | data= | s= | issn= }}
 • cytowanie strōny internetowyj
  {{Cytuj | autōr= | url= | tytuł= | praca= | ôpublikowany= | data= | data dostympu= 2023-06-03}}

Trzba pamiyntać ô wychrōniyniu niyspotrzebowanych pōl.

Felery

Felery zgłŏszōmy na strōnie Wikipedyjo:Sztamtisz/Techńiczne_kwestyje.

Parametry mustra

Ôgōlny muster cytowaniŏ

[Zarządzaj danymi szablonu]

Parametry mustra

Tyn muster mŏ włŏsne formatowanie.

ParametrOpisTypStatus
Autōr publikacyje (miano i nazwisko)autōr

Miano i nazwisko autora (alternatywa dlŏ pōl „Miano” i „Nazwisko”). W polu idzie przekŏzać moc autorōw przi ôddzielaniu dalszych strzednikym. Idzie linkować jak w kodzie zdrzōdłowym ([[Miano Nazwisko]]), jeźli autōr mŏ artkuł biograficzny w Wikipedyji.

Treśćsugerowany
Autōr rozdziału (miano i nazwisko)autōr r

Miano i nazwisko autora rozdziału (alternatywa dlŏ pōl miano r i nazwisko r), nojczyńścij stympu abo przedmowy – je to rzŏdki przipadek używany zaôbycz w ksiōnżkach. W parametrze idzie przekŏzać wielu autorōw bez ôddzielanie dalszych strzednikym. Idzie linkować jak w kodzie zdrzōdłowym ([[Miano nazwisko]]), jeźli autōr mŏ swōj artykuł w Wikipedyji.

Ciąg znakówopcjonalny
Redachtōr (miano i nazwisko)redachtōr

Miano i nazwisko ôd redachtora. W parametrze idzie przekŏzać moc redachtorōw przi ôddzielaniu dalszych strzednikym. Idzie linkować jak w kodzie zdrzōdłowym ([[Miano nazwisko]]), jeźli redachtōr mŏ artikel biograficzny w Wikipedyji.

Treśćopcjonalny
Tytuł rozdziałurozdzioł

Połny tytuł rozdziału publikacyje

Treśćopcjonalny
Tytuł zdrzōdłatytuł

Tytuł publikacyje, strōny internetowyj abo miano ôprogramowaniŏ. Może linkować jak w kodzie zdrzōdłowym ([[tytuł]]) jeźli dzieło mŏ artykuł w Wikipedyji. Idzie tyż podać link zewnyntrzny ([url tytuł]) jeźli cytujymy zajtã internetowõ abo treść dzieła je dostympnŏ w Internecie, bp. na Google Books. Jeźli podany je link zewnyntrzny, nŏleży podać tyż pole „data dostympu”.

Treśćwymagany
Cajtōngcajtōng

Miano cajtōnga. Może linkować jak w kodzie zdrzōdłowym ([[cajtōng]] abo [url cajtōng]). Pozōr: dlŏ strōn internetowych (bp. strōn cajtōngōw, portalōw informacyjnych, blogōw itp.) użyj pola „ôpublikowany”.

Treśćopcjonalny
Datadata

Data publikacyje. Preferowany format RRRR-MM-DD. Mogōm być daty niypołne, to znaczy sōm rok abo rok i miesiōnc. Dopuszczalne sōm tyż niykere zŏpisy używane w ôpisie bibliograficznym (przedzioł lŏt, rok przipuszczalny, ôbsztalowany abo przibliżōny, itp.). Brak daty wydaniŏ podŏwōmy za „b.r.”.

Ciąg znakówsugerowany
Data dostympudata dostympu

brak opisu

Ciąg znakówopcjonalny
ISBNisbn

Idyntyfikatōr ISBN ksiōnżki.

Ciąg znakówopcjonalny
ISSNissn

Numer ISSN wydŏwnictwa ciōngłego (cajtōnga), dostympny tyż dlŏ tōmōw ksiōnżek wydŏwanych w wydaniach ciōngłych, jak bp. roczniki statystyczne, bp. 1640-3630.

Ciąg znakówopcjonalny
Wydaniewydanie

W przipadku ksiōnżek nŏleży podać wydanie (edition), jeźli niy była to piyrszŏ publikacyjŏ ksiōnżki.

Ciąg znakówopcjonalny
Wolumin abo tōmwolumin

Numer woluminu cajtōnga abo numer tōmu ksiōnżki.

Ciąg znakówopcjonalny
Numer cajtōnga w rōmach woluminunumer

Numer cajtōnga w rōmach woluminu.

Ciąg znakówopcjonalny
Insi autōrziinsi

Używane przi wymiynianiu inkszych twōrcōw dzieła. Pŏru twōrcōw ôddzielōmy strzednikami. Nŏleży na kōńcu zaznaczyć jejich funkcyjõ, bp. (przekł.), (red.), (ilus.)

Ciąg znakówopcjonalny
Ekstra ôpisôpis

Przizwŏlŏ wrazić dalszy ôpis zdrzōdła, bez przikłŏd numer tōmu, czyńści, miano seryje.

Ciąg znakówopcjonalny
Miyjsce wydaniŏmiyjsce

Miyjsce wydaniŏ ksiōnżki abo cajtōnga.

Ciąg znakówopcjonalny
Wydŏwnictwowydŏwca

Wydŏwca ksiōnżki, cajtōnga abo portalu internetowego – idzie linkować do istniyjōncego artykułu ô wydŏwnictwie.

Treśćopcjonalny
Strōny, kolumny itp.s strōny

Skazuje na piyrszõ strōnã abo zakres strōn, kere były zdrzōdłym informacyje (bp. 580 abo 580-594). Muster autōmatycznie wstawiŏ skrōt s., chyba że cyna niyma numerym dziesiyntnym. Niy nŏleży sam podŏwać liczby strōn w ksiōnżce.

Ciąg znakówopcjonalny
Ôdpedzialnośćôdpedzialność

Ôsoba ôdpedzialnŏ prawnie za treść wydŏwnictwa ciōngłego. redachtōr naczelny, ciało zbiorowe itp. W przipadku CD-Action: Zbigniew Bański – redachtōr naczelny.

Ciąg znakówopcjonalny
Pracapraca

Jeźli zdrzōdło je tajlōm srogszyj pracy, podej jeji tytuł tukej. Zaôbycz używane dlŏ strōn internetowych.

Ciąg znakówopcjonalny
Miano serwisuôpublikowany

Miano linkowanego serwisu abo portalu internetowego (niyma to miyjsce na wpisowanie skrōcōnyj wersyje adresy zajty), bp. dlŏ zajty „www.stat.gov.pl” idzie podać „Główny Urząd Statystyczny”, dlŏ „www.sejm.gov.pl” – „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”, a dlŏ „www.cajtōng.pl” – „Cajtōng.pl”.

Ciąg znakówopcjonalny
Zorta nośnikazorta nośnika

Zorta nośnika publikacyje we formie elektrōnicznyj.

Ciąg znakówopcjonalny
DOIdoi

Digital object identifier, bp. 10.1016/j.coi.2004.08.001.

Ciąg znakówopcjonalny
LCCNlccn

Idyntyfikatōr LCCN ksiōnżki w Bibliŏtyce Kōngresu Stanōw Zjednoczōnych.

Ciąg znakówopcjonalny
PMIDpmid

Idyntyfikatōr bazy PubMed.

Ciąg znakówopcjonalny
PMCpmc

Idyntyfikatōr PMC.

Ciąg znakówopcjonalny
Bibcodebibcode

Idyntyfikatōr Bibcode.

Ciąg znakówopcjonalny
OCLCoclc

Numer idyntyfikacyjny w Online Computer Library Center, bp. 3185581.

Ciąg znakówopcjonalny
Idyntyfikatōr arXivarxiv

Numer idyntyfikacyjny w elektrōnicznym archiwum naukowych preprintōw.

Ciąg znakówopcjonalny
Idyntyfikatōr JSTORjstor

Numer idyntyfikacyjny w cyfrowyj bibliŏtyce JSTOR.

Ciąg znakówopcjonalny
Idyntyfikatōr Open Libraryol

Numer idyntyfikacyjny w cyfrowyj bibliŏtyce Open Library (bez prefiksu OL).

Ciąg znakówopcjonalny
Idyntyfikatōr niysztandardowyid

Niysztandardowy idyntyfikatōr cajtōnga. Pamiyntej ô wkludzyniu zorty idyntyfikatora, niy ino samego numeru.

Ciąg znakówopcjonalny
URLurl

Adresa URL strōny.

Ciąg znakówopcjonalny
Archiwumarchiwum

Adresa URL archiwum strōny.

Ciąg znakówopcjonalny
Data archiwizacyjezarchiwizowane

data zarchiwizowaniŏ strōny.

Ciąg znakówopcjonalny
Cytatcytat

Cytat – może zawiyrać tag &lt;br /&gt; abo inkszõ wikizacyjõ. Cytat pokŏże sie po tekście 'Cytat: '. Przi dugich cytatach, skŏzane je prawie zawarcie cytatu &lt;br /&gt;, dlŏ klarowności prezyntacyje wszyjskig. Muster niy przidŏ cudzysłowu abo kursywy. Redakcyjŏ szaty graficznyj abo interpunkcyje nŏleży do używŏcza i stanowi tajla werty parametra.

Treśćopcjonalny
Jynzykjynzyk

Jynzyk publikacyje – parameter używŏ kodōw gŏdek szablōnu {{lang}}, bp. pl, en, de. Jeźli publikacyjŏ je wielogŏdkowŏ, to idzie przekŏzać wiyncyj kodōw bez ôddzielanie ich znakami ôdstympu.

Ciąg znakówopcjonalny
Dostympdostymp

Zorta dostympu do dokumyntu 'ôtwarty', 'zawarty', 'registracyjŏ' (kej publikacyjŏ je dostympnŏ po darmyj registracyji), 'niycołki' (dostympnŏ wersyjŏ prōbnŏ, limit wyświytlyń w czasie dnia itp.). Wkludzynie parametra skutkuje wyświytlyniym ôdpednij ikōnki dostympu przed danym przipisym. W niykerych przipadkach ikōnka je gynerowanŏ autōmatycznie – dzieje sie to: (i) kej we mustrze wypołniōny je parameter 'pmc' (ukazuje sie ikōnka ôtwartego dostympu) abo (ii) jak zorta dostympu je zdefiniowanŏ na strōnie [[Moduł:Cytuj/dostymp]].

Ciąg znakówopcjonalny
Linkiodn

Werta ''ja'' przizwŏlŏ włōnczynie możliwości stosowaniŏ przipisōw harwardzkich ze pōmocōm mustra {{odn}}. Jeźli wystympuje kolizyjŏ, co polygŏ na tym, iże tyn sōm zbiōr do sztyrech piyrszych mian autorōw i rok publikacyje powtŏrzŏ sie wiyncyj aniżeli rŏz, to wertōm parametra je wyrōżnik, co je małõ literōm z alfabetu łacińskigo (tj. a, b, ..., z), co dozwŏlŏ na ôdrōżnianie pozycyji w przipisach. Inkszŏ werta to jawnie podany połny idyntyfikatōr podobnie jak we mustrze {{anchor}}.

Wartość automatyczna
ja
Ciąg znakówopcjonalny

Przipasowowanie

Ôstateczny wynik fungowaniŏ szablōny zawiyrŏ niykere fragmynta ôpakowane w znaczniki <span>. W znŏleżności ôd zawartości majōm ône przipisany atrybut klasy, kery może być spotrzebowany w CSS do przifasowaniŏ wyglōndu podle włŏsnych ôbmiyłowań. Wykŏz dostympnych klas je dalij pokŏzanŏ:

miano klasy zawartość znacznika napōmniyniŏ
.cite-lastname miano autōra
.cite-name-before miano abo miana autōra wrażōne przed mianym widzialne w przypisach, a skryte w treści bazowyj i bibliografije
.cite-name-after miano abo miana autōra wrażōne po mianie skryte w przypisach, a widzialne w treści bazowyj i bibliografije
.cite-name-full miano abo miana autōra
.cite-name-initials inicjały miana skryte
.cite-at-al jeźli autorōw je wiyncyj aniżeli trzech to drugi i dalszi autōrzy sōm umiyniyni na ôpis i insi, jejich połny wykŏz je wrażōny w dymku z przepowiedziōm

Kategoryje techniczne gynerowane ôd mustra

Wejzdrzij tyż


Jak mŏsz uwŏgi co do tego mustra, to dej znać na strōne Sztamtisza.