Prawo drůgi (žyglůga)

Prawo drůgi to we žyglůdze zbjůr prawiduůw ruchu žyglůgowygo na poščygůlnych drůgach wodnych. Dotyčům uůne mijańo a wypředzańo śe statkůw a pjyršygo prawa drůgi.

We šyršym rozůmjyńu, prawo drůgi dotyčy tyž prawiduůw stosowańo śwjatuůw, znokůw a sygnouůw na střůdlůndowych drůgach wodnych, zachowańo statkůw we trudnych warůnkach atmosferyčno-hydrolůgičnych a uogůlnych prawiduůw uostrožnośći podyktowanych praktykům žyglarskům.

Prawo drůgi uobejmuje zarůwno přepisy mjyndzynorodowe, take kej Mjyndzynorodowe Přepisy uo Zapobjygańu Zdeřyńům na Mořu a lokalne přepisy hawynowe, samostanowjůne bez mjejscowo admińistracyjo na lokalnych drůgach wodnych.