Hertz (Hz) – jednotka miary frekwyncyje we układzie SI (jednotka pochodnŏ układu SI) a we mocce inkszych, bp. CGS, MKS a MKSA. Definiuje sie jã za numer rajōw na sekundã:

hertz [Hz]
Ukłŏd SI
Jednostka Frekwyncyjŏ
Typowe symbole srogości
we jednostkach SI
Zdrzōdło miana Heinrich Hertz

Miano jednotki je ôd miana miymieckigo fizyka Heinricha Hertza, zajmujōncego sie m.in. podszukowaniym welōw elektrōmagnetycznych.

Przedrostki SI edytuj

Wielokrotności Podwielokrotności
Mnożnik Miano Symbol Mnożnik Miano Symbol
100 hertz Hz
101 dekahertz daHz 10−1 decyhertz dHz
102 hektohertz hHz 10−2 centyhertz cHz
103 kilohertz kHz 10−3 milihertz mHz
106 megahertz MHz 10−6 mikrohertz µHz
109 gigahertz GHz 10−9 nanohertz nHz
1012 terahertz THz 10−12 pikohertz pHz
1015 petahertz PHz 10−15 femtohertz fHz
1018 eksahertz EHz 10−18 attohertz aHz
1021 zettahertz ZHz 10−21 zeptohertz zHz
1024 jottahertz YHz 10−24 joktohertz yHz