Wojewůdztwo (polsko godka: województwo) – bazowo jednostka ferwaltůngowygo tajlůngu Polski. Terozki je jejich we Polsce 16, a przed uostatńům reformům ze 1998 bůło 49.