Tydźyń to pozaukładowo jednostka czasu, uokres 7 dńůw. Ta mjara czasu je powjůnzano ze fazůma Mjeśůnczka. We gregorjańskim kalyndorzu tydźyń mo śedym dńůw: pyńdźołek, wtorek, strzoda, sztwortek, pjůntek, sobota a ńydźela.

  • 1 tydźyń = 7 dńůw
  • 1 tydźyń = 168 godźinůw = 10080 minutůw = 604800 sekůndůw (krům tydńůw, we kerych je pomjańańy czasu na latowy czas a nazod)
  • 1 rok = 52 tydńe + 1 dźyń (2 dńůw, jeli rok je przystympny)