Wikipedyjo:Edytowanie artykułōw

Pōmoc ślōnskij Wikipedyje
Jak pisać po ślōnsku
Tymatyka

Wikipedyjŏ mŏ dwa edytory, co je idzie używać do pisaniŏ haseł. Je edytōr zwykły i Edytōr wizualny. Tukej przedyskutujymy, jak pisać we edytorze zwykłym.

Znaczniki

We zwykłym edytorze używōmy fest prostego zestawu znakōw do formatowaniŏ. To je trocha jak interpunkcyjŏ, ino takŏ ekstra do kōmputra, żeby wiedzioł, jak nōm niykere rzeczy pokŏzać. Do napisaniŏ artykułu potrzebujymy ino dziewiyńciu ekstra znakōw:#*'=|[]{}.

Formatowanie tekstu

Tekst idzie formatować na trzi spusoby: mōmy kursywã, porubiōny i porubiōnõ kursywã. Do tego potrzebujymy znaku apostrofu: '.

Kursywa

Żeby tekst bōł pochylōny, muszymy dać ze ôbōch strōn po dwa apostrofy:

Ze ôbōch strōn po dwa apostrofy
|     |
''Kursywa''

To nōm dŏ Kursywa. Mogymy miyndzy nie dać wiyncyj niż jedne słowo, tōż jak napiszymy ''to je tekst pisany kursywōm'', to nōm sie pokŏże to je tekst pisany kursywōm.

Porubiōny tekst

Jak ze ôbōch strōn dōmy trzi apostrofy, to bydymy mieć tekst na rubo.

Ze ôbōch strōn po trzi apostrofy
|         |
'''Tekst na rubo'''

Tak samo jak przi kursywie mogymy dodać miyndzy apostrofy wiyncyj niż jedne słowo, co już widać na przikładzie.

Kursywa na rubo

Żeby nōm sie pokŏzoł tekst pisany kursywōm i na rubo, dodŏwōmy do siebie jedno i druge, tōż używōmy piyńciu apostrofōw ze ôbōch strōn.

Ze ôbōch strōn po piyńć apostrofōw
|            |
'''''Kursywa na rubo'''''

Gynau jak poprzednio mogymy wkludzić wiyncyj jak jedne słowo miyndzy apostrofy.

Linki

Wikipedyjŏ niy byłaby sobōm, jakby niy to, że we tekście sōm linki do tymatōw, co nŏs mogōm interesować. Do linkōw używōmy kańciatych nŏwiasōw: [].

Linki wewnyntrzne

Linki wewnyntrzne, to znaczy take, co kludzōm do inkszych artykułōw na Wikipedyji, budujymy postawiyniym dwōch nŏwiasōw po ôbōch strōnach.

Po dwa kańciate nŏwiasy ze ôbōch strōn
|    |
[[Bytōm]]

Jeźli chcymy zrobić link do słowa we zdaniu, a musi być ôdmiyniōne, to mogymy to zrobić dwiyma metodami:

Metoda 1.: sama kōńcōwka

Po linku dopisujymy kōńcōwkã. Dej pozōr, że miyndzy linkym i kōńcōwkōm niy może być spacyje.

Podstawowe miano hasła
  |
[[Bytōm]]ia
     |
   Kōńcōwka po nŏwiasie

Metoda 2.: cołke słowo

Tukej we linku mōmy nojprzōd podstawowe miano hasła, potym piōnowõ kryskã | (szukej jij na tastaturze zarŏz kole Enter), a potym ôdmiyniōne słowo.

Podstawowe miano hasła
  | Piōnowŏ kryska
  |  |
[[Bytōm|Bytōmia]]
      |
Ôdmiyniōnŏ forma hasła

Po tyj piōnowyj krysce mogymy napisać, co chcymy, tōż jak napiszymy [[Lew|krōlu zwiyrzōnt]], to sie nōm pokŏże, że piszymy ô krōlu zwiyrzōnt.

Linki zewnyntrzne

Niyrŏz mogymy chcieć podać link kajś ińdzij. Nojczyńścij robiymy to we biblijografiji na kōńcu artykułu. Żeby stworzić link zewnyntrzny, używōmy po jednym kańciatym nŏwiasie ze kożdyj strōny:

Po jednym kańciatym nŏwiasie ze ôbōch strōn
|            |
[https://cs.wikipedia.org]

To nōm dŏ link, co pokazuje ino numer: [1].

Jak chcymy takimu linkowi dać jakiś tytuł, to nojprzōd piszymy adresã, potym spacyjõ, a na kōńcu tytuł:

      Adresa
        |
[https://pl.wikipedia.org Czeskŏ Wikipedyjŏ]
             | |
             | |
          Spacyjŏ |
              |
       Tekst, co mŏ sie pokŏzać

Tak sformatowany link nōm dŏ take coś: Czeskŏ Wikipedyjŏ.

Porzōndkowanie informacyji

Listy wykropkowane

Listy wykropkowane budujymy postawiyniym na przodku gwiŏzdki: *.

* Pōnkt 1
* Pōnkt 2
* Pōnkt 3
* Pōnkt 4

Dziynki tymu pokŏże nōm sie:

 • Pōnkt 1
 • Pōnkt 2
 • Pōnkt 3
 • Pōnkt 4

Listy numerowane

Listy numerowane budujymy krŏtkōm na przodku: #

# Pōnkt 1
# Pōnkt 2
# Pōnkt 3
# Pōnkt 4

Dziynki tymu pokŏże nōm sie:

 1. Pōnkt 1
 2. Pōnkt 2
 3. Pōnkt 3
 4. Pōnkt 4

Rozdziały

Jak piszymy dugszy artykuł, to dzielymy go na rozdziały, bo ôpisujymy przecã wiyncyj jak jednã sprawã we tym haśle. Wejzdrzij sie bez przikłŏd na hasło Życie. Mōmy w nim pŏrãnŏście rozdziałōw, a jeszcze wiyncyj podrozdziałōw. Jak take coś zrobić?

Ze ôbōch strōn znaki rōwnaniŏ
|       |
== Rozdzioł 5 ==

=== Rozdzioł 5.1 ===

==== Rozdzioł 5.1.1 ====

===== Rozdzioł 5.1.1.1 =====

====== Rozdzioł 5.1.1.1.1 ======

== Rozdzioł 6 ==

=== Rozdzioł 6.1 ===

== Rozdzioł 7 ==

Jak widzicie, dwa znaki rōwnaniŏ dŏwajōm nōm rozdzioł, trzi znaki dŏwajōm podrozdzioł, sztyry dŏwajōm jeszcze niższy poziōm, i tak aż do sześciu. Niżyj widzicie gynau tyn sōm tekst, ino już wyglōndŏ tak, jak Wikipedyjŏ go normalnie pokazuje. Wejzdrzijcie tyż na wiyrchu strōny na wykŏz treści, to bydziecie tyż widzieć, iże tam te działy tyż sie pokazujōm.

Rozdzioł 5

Rozdzioł 5.1

Rozdzioł 5.1.1

Rozdzioł 5.1.1.1
Rozdzioł 5.1.1.1.1

Rozdzioł 6

Rozdzioł 6.1

Rozdzioł 7

Podsumowanie

Zawartość tego artykułu dŏwŏ Wōm cołke nŏczynie potrzebne do napisaniŏ artykułu na Wikipedyji. Idzie robić jeszcze wiyncyj, chociŏż dalsze metody niy sōm tak czynsto używane niżyj sōm pokŏzane linki, kaj idzie znojś dalsze informacyje ô formatowaniu.

Czytej tyż