Mjast: Ńy ma sam ješče artikla uo tym tytule.

Dou by`ch: Artikla uo ty tytule sam ješče ńy ma.

co to zmjyńo?Mayor 21:35, 28 moj 2008 (UTC)

Mjast: Ńy wjyš, jako škryflać we ślůnskij godce? Pofiluj nojpřůd na zasady šrajbůngu.

Dou by`ch: Ńy wjyš jesce, jako we ślůnskij godce škryflać? Kukni se nojpřůd na prawidua szkryflańo.

podug mje ta wersyjo, kiero je teroski je moc lepšo niž Twoja propozycjoMayor 21:35, 28 moj 2008 (UTC)

Po ślůnsku je ta tytuúa, a po polsku ten tytuł! Dobře je tyž mjeć we majnůngu ořyčyńy na uostatku, coby kúaś akcynt na tym, uo co śe isto rozuaźi. Jaborygyn


Mjast: Pokož podglůnd

Dou by`ch: Podejzdřij


Mjast: Pokož zmjony

Dou by`ch: Po pomjyńańu

w sumje jaMayor 21:35, 28 moj 2008 (UTC)

PodpisEdytuj

Witej Jaborygen. Pamjyntej coby we dyskusyjach podpisywać śe sztyrůma tyldůma: ~~~~ <== Zawdy wklejej to na kůńec swojigo wpisu we dyskusyjach abo guosowańachh (ńigdy we artiklach). Pozdrawjům, ◄Ozi64► a jigo godka 05:49, 29 moj 2008 (UTC)

Wjelge Ći danke za twoje edycyje we tym to artiklu. :) Timpul godka 13:16, 8 čyr 2008 (UTC)

LinkiEdytuj

Witej.

Můgbyś poćepać te psuće linkůw? A jak mi pokožeš kajś we Internecu abo kśůnžce "Norwyjgijo" to stawjom halba. Lajsikonik 21:34, 8 čyr 2008 (UTC)

Pojakymu`śće taky ... nerwyjs? Jou sam podowům jak suyša, co ńyskorzi i po buchach bańdźy?! PS A halby, to śe ... stowjo i jou je ńykej stowjům!  :-) Jaborygyn 21:42, 8 čyr 2008 (UTC)

Sam stowjům śe za Jaborygynem. M­ůmy přeca škryflać tak, jak godůmy we důma, we sklepje, a ńy tak jak "Je we necu". ◄Ozi64► a jigo godka 06:25, 9 čyr 2008 (UTC)
A kaj to je naškryflane jako godka momy užywoć? Na polskij Wikipedyji ńy škryfloš přeca: "No, język poolski to jest taki, no, teges, no bo po prostu jego się w Polsce to znaczy u nas używa". To tak do Oziego64 :) Timpul godka 17:16, 9 čyr 2008 (UTC)

Mojo zajtaEdytuj

Witej. Ńy růb tego wjyncy. Na mojij zajće mo być naškryflone kej jo godom, nale jo ńy godom uo mjy, nale uo mńy. Pzdr. Timpul godka 08:08, 14 čyr 2008 (UTC)

To samo godom. Je to ńyzgodne ze Wikietyketům a podug zasad ze jei narušyńo idźe zablokować konto (ńy momy tego přetuůmačone, ale rule sům lo koždyj Wikipedyje jednake - pl:WP:E, [1]). Lajsikonik 08:44, 14 čyr 2008 (UTC)
Proszę Cię o niepoprawianie wypowiedzi innych użytkowników na Wikipedii. Bardzo dobrze że znasz śląskie określenia na niektóre polonizmy, ale nie możesz wpływać na to, jak kto pisze. To odnośnie tego. Timpul godka 17:58, 15 čyr 2008 (UTC)

Twoje edycyjeEdytuj

Witej. Zaś južech godou, coby ńy sprowjać wypowiedźi inkšych užytkowńikůw, do śe jyno wćepnůnć swůj kůmyntoř na spodku! Podano sam forma alfabyta to ślůnski alfabyt fůnetyčny, ad. twojo edycyjo, kaj žeś dodou "ã" - třa by pomjyńić alfabyt a wćepujůnc nowo buchštaba go zmjyńoš. A my alfabyt lo jydnyj edycyji zmjyńać ńy bydymy. Proša uo merytoryčne edycyje we artiklach rodšy, jak byś mjou jake problymy, dej znoć. Pyrsk, Timpul godka 11:39, 12 śyr 2008 (UTC)

Znoš mynga suůw ślůnskich, dej proša swojo uopińijo sam. Timpul godka 16:03, 12 śyr 2008 (UTC)
Witej. Može zrobjyš se zajta užytkowńika sam? Bůuo by gryfńy kejbyś poinformowou inkšych sprowjoři, jake zoš godki. Třa jyno wlyźć na zajta Użytkownik:Jaborygyn a wćepać sam coůś takigo (dejmy na to, co godosz po ślůnsku jako uojčyjstům godkům a po polsku tyž, a jyno trocha znoš ynglicki, dowoš tedy - {{babel|line1|szl|pl|en-1}}. Jake problymy, piš do mńy. Pyrsk, Timpul godka 11:54, 18 śyr 2008 (UTC)
Proša, dowej trocha myńi germańizmůw. Do śe pů našymu pedźeć znok, a ńy cajch, grańica a ńy grenca (to uostatńe to Ńymce uod nos wźůny). Timpul godka 09:29, 19 śyr 2008 (UTC)
To ńy soom żodne garmańizmuse, yno nase szloonzsky pjyrwoćiny, ńykej bes ńyftorych ... przepoomńame?! Pjes, podle mje cajchnuje, kej uobejscowo kożdo eka, a ńy znakuje.  :-) Jaborygyn 10:20, 19 śyr 2008 (UTC)
Sam s tym psym mosz recht. Ale uodpowjado śe na zajće uosoby kero do ća napisaua a ńy na swojij. Timpul godka 10:44, 19 śyr 2008 (UTC)
Prośyużech, jak Ozi64 szkryflo na twoji zajće, ty mosz uodpedźeć NA JIGO! Tedy uůn uoboczy taki apfelzinowy ramik, jak ty przed můmyntym. A jak uodpowjydź szkryflosz sam, uůn śe uo tym ńy dowjaduje. Timpul godka 13:47, 19 śyr 2008 (UTC)

Ńy ńy, růžńům my śe tym, co ty užywoš baři zgermańizowanyj wersyje ślůnskigo, jo preferuja take suowa brać ze suowjańskigo zdřůduosuowa. Můmy tyž půn půńi a ńikej ńy godům her ńi frau. A tak btw. do jakij moji edycyje je tyn kůmyntoř? :D Timpul godka 08:56, 20 śyr 2008 (UTC)

Ńy, mje ńy uaźi uo to, coby godać "tak", "pan", "pani" atp. Jyno ńikej do śe cůś pedźeć źdźebko inakšy, baři pů suowjańsku (atoli ńy po polsku!). Bo ślůnski dowo śe do familije suowjańskij, ńy germańskij. Jo fest docyńům Twůj zaśyng suůw, bo echt mo uůn šyroke grańice! Pozdrowjyńa, Timpul godka 09:22, 20 śyr 2008 (UTC)

No jyno mi chopje ńy godej co ślůnski je germański! Wezdřij se na gramatyka a porůwnej, do čygo je baři podany - polskigo eli ńymjyckigo? Timpul godka 17:30, 20 śyr 2008 (UTC)

Ja, jyno mi ńy uaźi uo kultura, a ewolucyjo ślůnskigo ze godki prasuowjańskij. Pyrsk! Timpul godka 11:31, 21 śyr 2008 (UTC)
Chopje, naša dyskusyjo ńy prowadźi do ńičygo, bo ńy rozumjyš uo čym jo godům. Přečytej proša pjyršy akapit artikla Ślůnsko godka. A Ślůnzokym žech je, a familijo ze śeradzkij źymje tyž i mům! (uůnych gwara isto je podano na ślůnsko tyž, co mjy śe fest podobo ;)) Coukym rozumja twůj majnůng uo tym, co germańsko kultura douo ślůnzokům mocka zachůw, nale mjy jyno jako uosobje zajinteresowanyj godkoznawstwym uaźi uo ewolucyjo ślůnskij godki ze kořyńi suowjańskich (dowo to śe we gramatyce itp., co je do našyj baři podane, uodmjana "sein" pů ńymjecku eli "być" pů polsku?). Terozki rozumjyš? Timpul godka 12:11, 21 śyr 2008 (UTC)
Kůńča juž godka bo widza co ća ńy překůnům. Jyno jeli to je "pseudonauka", čamu popjyrajům to inkše Ślůnzoki? Stykńe ylymyntarne poznańy lingwistyki, a uobočyš, iže mům recht. No, nale myśl jak chceš, Timpul godka 12:52, 21 śyr 2008 (UTC)

PS. A to przeca ńy je moja teza. Timpul godka 12:53, 21 śyr 2008 (UTC)

Ślůnsko je godkům suowjańskům ze srogym ajnflusym godki ńymjeckij. I to mo kůńčyć godka. Jeli Jaborygyn ńy wjeřiš počytej kańśik cokolwjyk uo tem, ◄Ozi64► a uůnygo godka 13:17, 21 śyr 2008 (UTC)
A lo mńy polsko godka to mišůng chińskigo s djalyktůma tureckimi. A wšyjske podšukańy lingwistyčne ńy mojům recht. I co? Polski panslawizm? Bo twojich agrumyntůw ńijak śe ńy do přijůńć. Timpul godka 08:33, 22 śyr 2008 (UTC)

Godźe??Edytuj

Jakym zaś "godźe", to je rusycyzm uod Год. Lajsikonik 12:08, 19 śyr 2008 (UTC)

  • A pado śe "być na wjelaś rokůw" (a ńy: "godůw") stary. Lajsikonik 12:09, 19 śyr 2008 (UTC)
A nojsrogszy fajer jak śe we Familiji zwje? Zuote GODY!  :-) Jaborygyn 12:13, 19 śyr 2008 (UTC)
A jk je "Zuote Gody" we polskij godce? :) Lajsikonik 13:01, 19 śyr 2008 (UTC)
Po polsku to je: "Jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego". Jaborygyn 05:51, 20 śyr 2008 (UTC)
[2] Lajsikonik 06:12, 20 śyr 2008 (UTC)
"Gody" to je archaizm, kery śe uostou we ruskij godce, a we polskij i ślůnskij uostou yno we značyńu mjana źimowygo přeśilyńo, abo, jak žeś to podou, we mjańe fojyru. Jak žech to juž škryflou: "Być na wjelaś rokůw stary" (a ńy "godůw"). Lajsikonik 11:47, 20 śyr 2008 (UTC)
Jako fobijo? Rozchodźi śe o to, co "We [xxxx] godźe" yno Ty škryfloš. [3], [4]. Lajsikonik 13:23, 21 śyr 2008 (UTC)
God, szkryflo pewńikym couko Ojropa, uode casoov wandrowańo Celtoov? A "Gody", uoznaczo "Krystusowe śvjynto" http://www.slownik-online.pl/kopalinski/0BBC0D6ADC95A1D8412565B6005A1A5C.php, narodzyńo Pańskigo przed Nous ludźi tu na Źymi. Jejich źymski Gyburgstag. My zaś, ku pamjyńći (na pamjoontka), znacyma tym mjanym mjara casu uod Godoov do Godoov, cyli po polsku "rok"! Tak jak mjara tydńa wźyna śe na pamjoontka Poonbooczkowygo z martvych povstańo (ńybjański Gyburgstag - narodzyńy dlo Ńeba). 83.17.148.10 06:52, 22 śyr 2008 (UTC)

Linki zewnyntřneEdytuj

Bůua propozycyjo coby mjanować "škerowńiki". Jo by dou "škerowńiki do inkšych neczajtůw". Lajsikonik 13:22, 20 śyr 2008 (UTC)

Mojo prpozycjoto je "Necowe uodwouańo" pů mojymu bydźe nojlypše, ◄Ozi64► a uůnygo godka 11:00, 21 śyr 2008 (UTC)
Spoomna Woom sam yno, co uopedźou`ech śe za mjanym --> Auskuplůngi Jaborygyn 07:00, 22 śyr 2008 (UTC)

ArtikleEdytuj

Witej Jaborygyńe. Tak se jyno myśla, pojakymu byś ńy napisou nowygo artikla? Bo našyj Wikipedyji třa půmůc coby jejich bůuo jak nojwjyncy. Wlozbyś jyno na Wikipedyjo:Jak sprowjać artikle? a sam moš taki fynsterek do robjyńo nowych artikli. Stykńe co napišeš jyno sům tekst, rešta moga robić jo. Dźynki za zrozůmjyńy. Timpul godka 09:14, 22 śyr 2008 (UTC)

Oj to sům jyno artikle, a ty sam mjyšoš politika :) Pisańy artikli ńy ma sam ńic do ńi. Ńy byda na śyła zachyncou kej ńy chceš, prośyłżech jyno uo půmoc. Timpul godka 09:50, 22 śyr 2008 (UTC)
Jak wšyndy sam widźiš politika, ńy bjer udźou we tym projekće. Uoščyńdźiš se zmartwjyń, a mjy nerwůw. A ńy uodpowjadej na ta wjadůmość, proša. Timpul godka 09:08, 23 śyr 2008 (UTC)

MetropoliaEdytuj

Hej, ńy wćepuj sam hoaxów! Ńy ma "Metropolija Gůrnoślůnsko", je katowicko - a to je uoficyjolne mjano. Lajsikonik 21:42, 23 śyr 2008 (UTC)

We Watykańe tyž Poloki śedzům? Archdiocese of Katowice, "Archbishop of Katowice". Lajsikonik 21:56, 23 śyr 2008 (UTC)
To ńy je istotne, jako škryflajům we cajtůngach, yno jake mjano užywo Kościou. A to je na vatican.va Lajsikonik 22:25, 23 śyr 2008 (UTC)
Lista mjan wšyjskich 540 archidiecezyji we weldźe je sam. "Upper Silesia" ńy ma, je "Katowice". Lajsikonik 22:33, 23 śyr 2008 (UTC)
[5], a sam episkopat Polski: "Stolica: KATOWICE

Metropolia: katowicka Archidiecezja: katowicka

Arcybiskup Metropolita Damian ZIMOŃ ul. Francuska 47, 40-027 Katowice Tel.: 0-32/ 255 46 73 Fax: 0-32/ 256 21 62 " Lajsikonik 03:43, 25 śyr 2008 (UTC)

Sorki, nale terozki akuratńy Lajsi mo recht. Je to katowicko, ńy Gůrnoślůnsko, ◄Ozi64► a uůnygo godka 10:32, 25 śyr 2008 (UTC)

To pojakymu vczora fajrowali "20 lat od ustanowienia metropolii górnośląskiej. Mszę św. w Rudach odprawił abp Skworc"?

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/637491,20-lat-od-ustanowienia-metropolii-gornoslaskiej-msze-sw-w,11,52,id,t,sm,sg.html#galeria-material

To podle Wos metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc a reszt biskupův ńy wjům co fajrujům?

Jaborygyn (dyskusja) 00:38, 16 śyr 2012 (CEST) Jaborygyn

Jaborygyn 25.03.1992 - bullą Jana Pawła II "Totus Tuus Poloniae Populus" została utworzona nowa diecezja gliwicka, której przypadło z naszej diecezji 90 parafii z ok. 140 kapłanami opolskimi. Nowa diecezja wraz z opolską włączone zostały do świeżo powołanej metropolii górnośląskiej z siedzibą w Katowicach. Dotychczasowi biskupi pomocniczy z Opola mianowani zostali w Gliwicach: bp Jan Wieczorek ordynariuszem, a bp Gerard Kusz pomocniczym. 15 parafii przypadło nowej diecezji kaliskiej. "Znaczące zmiany wprowadziła decyzja papieża Jana Pawła z 25 III 1992 r. bullą "Totus Tuus Poloniae Populus". Została utworzona nowa diecezja gliwicka, której przypadło z naszej diecezji 90 parafii z ok. 140 kapłanami opolskimi. Nowa diecezja wraz z opolską włączone zostały do świeżo powołanej metropolii górnośląskiej z siedzibą w Katowicach. Dotychczasowi biskupi pomocniczy z Opola mianowani zostali w Gliwicach: bp Jan Wieczorek ordynariuszem a bp Gerard Kusz pomocniczym. Nadto 15 parafii przypadło nowej diecezji kaliskiej. W związku ze zmianami dnia 6 I 1993 r. konsekrowany został dla Opola nowy biskup pomocniczy Jan Kopiec." http://opole.gosc.pl/doc/830076.Historia-diecezji-opolskiej/2 Jaborygyn

http://www.diecezja.opole.pl/index.php/o-diecezji/historia

Jaborygyn (dyskusja) 00:50, 16 śyr 2012 (CEST)Jaborygyn


Biskup opolski tes ńy wjům co fajrujům?

http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosci/odezwy-komunikaty/biskupa-opolskiego-andrzeja-czai/1633-komunikat-biskupa-opolskiego-na-xvi-niedziele-zwykla

Jaborygyn (dyskusja) 00:55, 16 śyr 2012 (CEST)


Dźiśoj, we śvjynto św. Jacka głównego patrona metropolii górnośląskiej, wzywóm - uocućće śe, ustóńće bamóńćić!

Zamjanujće metropolijo tak, jak śe Uóna mjanuje - Metropolijo Wjyrchńoszlónzsko!

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/639005,katowice-uroczystosc-sw-jacka-glownego-patrona-metropolii,id,t.html

Jaborygyn (dyskusja) 20:22, 17 śyr 2012 (CEST)

Śćepa atd.Edytuj

Ńy keruj tych uwag do mńy, joch ńy pisou interfejsa mediawiki. Timpul godka 13:41, 26 śyr 2008 (UTC)

Ssoki/cyckačeEdytuj

Dobra, pomjyń. Recht co śe cycko a ńy sso :) Timpul godka 09:34, 27 śyr 2008 (UTC)

Pytosz: "A svojoom sztrekoom, niy trza by boouo we artiklach Autora wskazowac?" We koždym artiklu je zakuadka "historyjo", a sam mosz fto z nos zuůnaczyu artikel, fto cůś pomjyńiu atp. uobezdřij se :) Timpul godka 09:35, 27 śyr 2008 (UTC)
Ńy "cyckače", yno --> cyckace! Jaborygyn 09:41, 27 śyr 2008 (UTC)
A mosz mazurzyńy we swyj godce? Jak ja to jo rozumja. Timpul godka 09:41, 27 śyr 2008 (UTC)
Ńy do mńy! :) Widźouech już to we tyj dyksusyji a ńy trza zaś tego pisać. To poprow! Timpul godka 10:04, 27 śyr 2008 (UTC)

Felery we interfejśeEdytuj

Witej

Felery we interfejśe idźe poprowić bez twořyńe erzacůw we lokalnyj kopije MediaWiki, nale muśi to robić admińistrator bo ino uůn mo tam uprowńyńo. Šnupje śe za tym tak: wpiš felerny tekst we pole "Šnupej", a ńy ciś enter ańi "Přyńdź", ino "Šnupej". Potym zrůb "ptoška" pode "Šnupej we přestřyńach mjan" ino za "MediaWiki", a inkše uostow puste. Jak znejdźe, sprowjej zajta "Dyskusyjo MediaWiki", a tam naškryflej, jaki je feler a jak go poprowić.

Pozdrowjom Lajsikonik 20:46, 27 śyr 2008 (UTC)

wtory?Edytuj

Widza co dowosz durś "wtory". Jeli juž, to "ftůryj" lebo "ftůry", nale keryj moge śe uostać, bo to sům synůńimy a jejich užywańy to jedźińy kwestyjo djalykta. Timpul godka 11:23, 29 śyr 2008 (UTC)

Psujesz linki do IPA. Po pjerůna "nacyjowy" kej můmy "norodowy"? Timpul godka 11:27, 29 śyr 2008 (UTC)
To je podug mje felerny šrajbůnek s "w". Můmy etymolůgičńy f- jak fto, ftory atp. atd. Jak polske "chwila" a staropolske "fila". Nale jeli do "kery" ńy mo pytań, dejmy to. Timpul godka 11:40, 29 śyr 2008 (UTC)

SpamEdytuj

Proszymy, przestůń wkludzać linki do inkszych neczajtůw.

We Wikipedyji akceptujymy jyno te zajty, kere sům richtich istotne lo jeji treśći. Coby průmować inksze, polecůmy katalog DMOZ (http://dmoz.org/World/Polska/).

Google ńy indeksuje adresůw WWW wkludzanych do Wikipedyji, bestůż jejich uobecność sam ńy dźwigo PageRank. Uporte wkludzańy bezpotrzebnych linkůw może wywołać blokada sprowjyń s Twojygo kůnta abo adresa IP.
[6] Lajsikonik 12:15, 29 śyr 2008 (UTC)

Ad. tygo: Pozwola se ingnorować twoje prowokacyje, coby ńy wywouać nostympnyj ńypotřebnyj dyskusyje. Nostympny tygo typa tekst uosobisty atak skůńčy śe blokadům kůnta. Timpul godka 13:37, 29 śyr 2008 (UTC)

To Wos tu mómy?! Uoszklivce polske, póńywjyrce Prowdy i Rechta!!!

BlokadaEdytuj

  Skuli užywańo ńyregulaminowyj pacynki Gnyp uostoł żeś zablokowany uode edytowańo Wikipedyje na 2 tydńe. Kej jyno blokada wygaśńe, spraszůmy na merytoryczne sprowjańy we naszym projekće. Jeli we twojim majnůngu je, co blokada ńy je prawo, poślij e-brifa kerymuś ze admińistratorůw.


Timpul godka 11:21, 30 śyr 2008 (UTC)

Mało kjery moge śe poaśić sam tym, jak to Gorole offyn, we Ojropje, pońywjyrajóm Schlónzoukóma! I to we Wikipedyji!!!

Gańba i vstyd dlo "malowanych Ślązaków", polskich najymńikóv! Zaś napoczynoće górnoschlónzskou Tragedyjo, jak we rokach 1919-1921?

Zasady sům jednoke lo wšyjskich: en:Wikipedia:Sock puppetry, en:Wikipedia:No personal attacks - uobje žeś pouomou. Lajsikonik 10:03, 9 wře 2008 (UTC)

GermańizmyEdytuj

Żech już ći pora postůw nazod uostrzegoł, cobyś ńy wkludzoł na śyła germańizmůw! Jeli dali uporczywje bydźesz tak robjůł, blokada kůnta moge śe powtůrzić. Timpul godka 14:45, 17 paź 2008 (UTC)

Uod kej to My soom za jedno, "Ślązaku"? Szloonzsky Kultury niy znocie? Kindersztuby niy mocie? Na s'yua, to sie sam yno vtyrko, darymnie, polsky worta! Bo śe szloonzskych niy zno, a przi mjymjeckich sie niy wyrostauo, pra? Na pociyszyniy Woom zdradza, co 80% polskigo jynzyka mo słowotwór germański! I jak tu uode "germanizmów" uciyc? Sztreka, kjeroom szua ku teroz'niejszy Polsce cywilizacyjo, je vszyskym wjadoomo, a Wy ji dali wjary dowac' niy kcecie? Cas i wjedza, patykym bydziecie ku tympocie dali zawrocac'? W żywe uocy sam sydzic'? Jaborygyn 11:33, 19 paź 2008 (UTC)

WasserdeutschEdytuj

To co sam wkludzoš je podane na "polglish" - to tak, chobyś na polsko Wikipedia wćepou "Ruszyliśmy karą z kornera i pojechaliśmy nad rzekę kaczać fisze". Lo mńy to je "wasserdeutsch", dostoń lo tyj godki kod ISO a zouůž we ńij Wikipedyjo. Lajsikonik 12:10, 19 paź 2008 (UTC)

Upominek dla edytorów śląskojęzycznej WikipediiEdytuj

Drogi edytorze śląskojęzycznej Wikipedii! Dziękujemy Ci za Twój wkład. Stowarzyszenie Wikimedia Polska pragnie docenić pracę aktywnych edytorów projektu upominkiem – koszulką związaną ze śląską Wikipedią. Aby odebrać upominek, zgłoś się przez formularz najpóźniej do 30 kwietnia 2022 roku. Przy okazji, serdecznie zapraszamy Cię na Wzlot – Wiosenny Zlot Wikimedian, który odbędzie się 22-24 kwietnia w Chorzowie! Rejestracja na wydarzenie trwa do końca marca. Pozdrawiam serdecznie, Paulina Studniczka (WMPL) (dyskusyjŏ) 15:29, 31 mar 2022 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]