Używacz:Arcadius09/Wojtek Łuka

Wojciech Łuka

Wojtek Łuka we 2009. roku
Data rodzyńo 10 marca 1958
Fabryczny Rejowjec
Uobywatylstwo polske
Norodowość polsko
Fach artysta malyrz, grafik, rysowńik, publicysta, dźynńikorz a uosobowość Interneca
Małżyństwo ze Magdalena Ewa ze domu Brańka
Dźecka Jakub (1981), Maksym (2003), Marta (2000)
Matka Zofia Łuka ze domu Marzec
Fater Władysław Łuka
Nadgrody Odznaczenie regionalne Złota Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego nadana przez Sejmik Województwa Śląskiego
Galeryjo uobrozkůw we Wikimedia Commons
Rozeta ze cyklu Katedra – uobroz uolejny na cwelichu – 2021. rok

Wojtek Łuka, po prowdźe, podle danych we dokůmyntach mo: Wojciech Łuka (śl. tum.: Wojciech Uůka) (rodz. 10 marca 1958 r. we Fabrycznym Rejowcu)[1]polski a ślůnski wspůłczesny twůrca roztůmajtych zortůw kůnsztu. Malyrz, grafik, rysowńik, historyk kůnsztu[1][2], publicysta[3][4] a dźynńikorz/uosobowość Interneca[3][4][1] ze Tychůw[1]. Uod 1987. roku je poważany za prekursora lo uůkosymbolizmu.

Żywobyće a karjera edytuj

Biografijo edytuj

Rodźůł śe we mjeśće Fabryczny Rejowjec,[2], we lubelskim wojewůdztwje. Je drůgim synem Władysława – czowjeka marynarki ze Gdyńe, kery robjůł na wodach poru akwynůw a Zofii, kero uod strůny fatra je Marzec. Za bajtla uod 1960. roku mjyszkoł we Świnoujśću[1][5], we wojewůdztwje zachodńopůmorskim, kiej we jedynym liceum mjasta, we 1977. roku zdoł matura we Liceum Ogólnokształcącym nůmer 17 we Świnoujśću[1]. Sztudjyrowoł na Ślůnskim Uńiwersyteće we Katowicach a Uńiwersyteće Nicolausa Copernicusa we Torůńu. Je tyż absolwyntym (śl. tum.: Akadymiji Kůnsztu mj. Jůna Matejki we Krakowie) (pol. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieASP), kiej dostoł stopjyń magistra a kiej ůng. poczůntku 2015. roku zaczůn tyż doktorat ze kůnsztu[1][2][5]. We lotach 1988–1991 zaznaczůł swojo uobecność tyż we dźedźińy architektury, rzeźby a kůnsztu mjejskiego – robjůł kej plastyk mjejski magistratu mjasta Tychy, te zajyńća uodgrywoły centralno rola we jego żywobyću[1]. Uod 1994. roku bůł spůłzołożyćelym Działu Grafiki mjeśůnczńika Ślůnsk a uostoł jego pjyrszym kerowńikym. Uod 1 paźdźerńika 2019 kurator (śl. tum.: Mjejskej Galeryji Kůnsztu OBOK we Tychach)[6][1].

Życie prywatne edytuj

Chajtnůn śe pjyrw we 1980. roku ze Anną, drugi roz chajtnůn śe we 2002. roku ze Magdaleną Ewą, kero uod strůny fatra je Brańka[7][8]. Mo trzych bajtlůw, to je dwůch synkůw (Jakub[9] – rodz. 1981. roku, Maksym[10] – rodz. 2003. roku) a jedno cera (Marta[11] – rodz. 2000. roku)[1].

Projekty twůrcze edytuj

Pjyrszy roz uostou uůn zaobserwowany we 1984. roku we Tychach, kaj zadebjutowoł cyklym grafik Bariery. Ze kůńcym 1987. roku, tyn datům przijyno śe uoznować za rok, kiej uodnoloz uůn swůj włosny styl, kery dů dziśej znomy kej miszůng pantůńimy a gimnastyki malyrstwa, zaczůn śe uokres szyroko mjanowany Symbolizmym Łuki – (śl. tum.: Uůkosymbolizmym) (pol. Łukosymbolizmem). Włůnczas Łuka ńyuoczykiwańy stoł śe fest popularny a powszechńy znoczńy wjyncyj uznowany. Krům nojbarźij znůmych ambitnych projektůw wrachowuje śe tyż cykl proc, kej ntp.: Bariery, Poduszki – (we lotach 2004–2007), Sny, Kuszenie – (napoczůn we 2005. roku) a Oko Opatrzności.

Projektant logo m. in. lo: Ślůnskij Uopery we Bytůmju a mjeśůnczńika Ślůnsk we Katowicach[1].

Skirz jego stanowczośći we serji objawjyń twůrcy, je nojbarźi znůmy kiej prasowy grafik, rysownik a publicysta, uopublikowoł we mjeśůnczńiku Ślůnsk, we cołkim dorobku, bez wele dwa a půł tyśůnce wielości zasobůw ze rysůnkůma, szkicůma eli grafikům[1]. Łuka ilustrowoł roztůmajte dźeła lityracke uo roztůmajtej tyjmje (uoparte uo bjografije czynsto mocka znůmych polskich a ślůnskich artystůw, pisorzy a uczůnych) tyż ze wizerunkůma m.in.: Barbary Gruszki-Zych, Tadeusza Różewicza, Rafała Wojaczka, Feliksa Netza, Krzysztofa Siwczyka, Romana Maciuszkiewicza, Macieja Meleckiego, Krzysztofa Karwata, Mariana Kisiela a Janusza Stycznia[1]. Nojczynśći to autorzy, kerzy sům tworzićelůma a ludźůma kultury, ze drugij strůny uobszor zdrzůdła, kere przi tworzyńu zbjorůw projektůw studjům ćoła ludźůw tyż půmogo a doje Łuce dowki na roztůmajte ambitne projekty atp.

Twůrcze ekszperymynta edytuj

Bez uokrůngły rok, Łuka uodrůżńo śe uod inkszych polskich artystůw a twůrcůw kerzy sům człůnkůma Ojropejskij Uńije – nowet inszych nojsrogszych malyrzy tajlůw śwjata, tym, co cołki jego uobrozy majům jasne a delikatne farby, je to zrůwnoważůny miszůng prostych farbůw – ajnflus na jego styl mo nojczyńśći kerůnek kery wskazuje symbolizm[1][12]. We jego uobrozach a rysůnkach przeważajům motywy czowjeka[1] (Homo) – zorta cyckocza[13] ze familije czowjekowatych (Hominidae), raje naczelnych (przez co podle wjelu mjanowany je czynsto kej Rubens, malerym ćoła a kej Rembrandt, malerym duszy). Artista zaznaczůł swojo uobecność tyż we dźedźińy zorty zwjyrza, kero důminuje na planeće Źymja, głůwńy ze domyny pjes[14]. Ńykej tyż trefjajům śe źeliny, kere nojczyńśćij sům trwale przirośńynte dů zola. Uobecne tyż we kulturze Wojtka Łuki sům strůmy, kere połńům ważno rola we przirodźe kiej producynty tlynu, a skirz tego to uůnych uogůlny ksztołt nadźemnyj tajli strůmu poużywoł na uobroz Strům żywobyćo[12][13].

Uůkosymbolizm – styl Łuki edytuj

Na wspůminanych uobrozach uopatruje śe mocka symbolůw přiuůnčůnych do scynůw prezyntujůncych żywobyće, artyzm a twůrczo robota artysty. Utworzůne mjano uůkosymbolizm Łuki, spůmina a uoznaczo żywobyće we rozpuśće cudzołożńikůw abo grzeszńikůw, ńyporzůndek, ńyjakie poszanowańo lo prawa, chaos, ńyrzůnd, wampjyrzůw ze krůlewskigo abo kśůnżyncygo rodu abo strzigůńůw ze poszarpanym uobleczyńym ze prasłowjańskich wjerzyńůw, wrůga agresyjo a přymoc a tyż narkotyki abo wszyjske substancyje psychoaktywne atp. Uůkosymbolizm a Wojtek Łuka sům postaćům sztukůw symbolizujůncům nowo sztuka walki ze terroryzmym, faszyzmym a tajlami prześladujůncymi czornych uobywateli, wojynnym działańim.

 
Gablota II – 02.
Wojtek Łuka – rysůnki we Muzyjům
Krůlowopapjůr – Dane: 35 x 35 mm
Krůl – papjůr – Dane: 32 x 34 mm
Fisza – papjůr – Dane: 47 x 34 mm.

Miniaturowy kůnszt edytuj

Jydnym ze przełůmowych můmyntůw we jego karjerze bůł rok 2015, kedy to po raz pjyrszy uostoł majstrym miniaturowego kůnsztu. Lo Muzyjům, ślůnski artysta stworzůł 30 miniaturowych rysůnkůw wykůnanych na papiůrze[15], ze kerych nojbarzi znajůme sům: Drůga Krziżowa, kożdy rysůnek ze sztyrnostu stacyji mo růwne boki, sům to kwadraty kere mojům jynoż dugość: 15 mm a szyrokość: 15 mm[16]. Jego inne miniaturowe tu wystawjůne rysůnki we źdźebko zmodyfikowanyj wersyji to m.in.: Śmjyrć, Krůlowo, Krůl abo Fisza, sům formům prostokůnta, kożde dźeło je ekstra růwnoleguobokiem a mo roztůmajtno dugość a szyrokość.[15].

Nadgrody edytuj

Dostoł mocka nadgrodůw, mjyndzy inkszymi: we 2010. roku za cołko twůrczość dostoł uodznaczynio uod Ministra Kultury i Norodnyj Erbowizny za zasugi we upowszechnianiu Kultury Polskiej[17][15], we 2016. roku bůł tyż laureatym Nadgrody Prezydynta Mjasta Tychy we dziedzinie Kultury[18][15] a we 2007. roku uod Sejmiku Ślůnskigo Wojewůdztwa prziznono mu srebrne a złote uodznaczynio we uznańu uůnego zasug dlo rozwoju a upowszechnianiu ślůnskigo wojewůdztwa[15]. We 1985. roku nagrodzůny nadgrodům pode mjanym Józefa Gielniaka[15].

Wystawjůny kůnszt udostympniany publiczności edytuj

Po prowdźe na przystrzyńi lot 1984–2023, znůmy wspůłczesny artysta, twůrca a czowjek – chop swjůnzany ze Ślůnskym, Wojtek Łuka swoje dźeła wiela razy udostympnił publiczności we formie wystowek stałych abo czasowych we kreju a tyż na terytoryjům innych państwůw śwjata[19][20][16][15], skiż czygo mo wielgi ajnflus na kultura.

Proce we Muzyjům edytuj

Jego proce idźe uobejzdrzeć we:

Proce kajś ińdźi edytuj

Przede wszyjstkym symboliczno, reprezyntacyjno, analityczny a przirodniczy charakter proc Łuki sprawił, iże na źymskij kugle, ńykere uůnygo prace sům m.in. we: Polsce (we śedźibje pisorza Tadeusza Różewicza, kero nojduje śe przi hul. Zygmunta Starego 28. we Gliwicach)[1], we Francyji, we Zjednoczůnych Sztatach, we Kanadzie, we Mjymcach, we Italije. Trefjůły tyż na terytoryjům ntp. Szwecyje a Japůńiji.

Przipisy

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 ''Wojciech Łuka – Miasto Całkiem Kulturalne – wywiady z twórcami kultury w Tychach… – Łuka o swoim życiu'', www.youtube.com, 2020 [dostymp 2023-04-09].
 2. 2,0 2,1 2,2 ''Wojciech Łuka'', artinhouse.pl, 13 października 2021 [dostymp 2023-04-05].
 3. 3,0 3,1 ''Wojtek Łuka rozmawia z Andrzejem Mleczką'', www.youtube.com, 19 października 2022 [dostymp 2023-04-09].
 4. 4,0 4,1 ''Rozmowę z prof. Lechem Kołodziejczykiem prowadzi Wojciech Łuka'', www.youtube.com, 18 grudnia 2020 [dostymp 2023-04-09].
 5. 5,0 5,1 ''O mnie'', wojtekluka.weebly.com, 1 października 2019 [dostymp 2023-04-05].
 6. Teatr Mały stanowiska – kurator, teatrmaly.tychy.pl, 1 października 2019 [dostymp 2023-04-05].
 7. ''Oświadczenie majątkowe radnego gminy – Informacje o ŁUKA Magdalena Ewa'', bip.umtychy.pl, 2020 [dostymp 2023-04-14].
 8. ''WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 – Rada Miasta Tychy – Informacje o kandydacie ŁUKA Magdalena Ewa'', wybory2018.pkw.gov.pl, 2018 [dostymp 2023-04-10].
 9. ''Elektronika dla Tybetu – W skład Another One wchodzą Maciek Szymczuk i Kuba Łuka – przez Krzysiek Stęplowski'', www.nowamuzyka.pl, 10 października 2008 [dostymp 2023-04-10].
 10. ''Konkurs – Quiz wiedzy o Europie – Maksym Łuka z klasy IV OSM – II miejsce'', www.zsm.tychy.pl, 2014 [dostymp 2023-04-10].
 11. Twoje Tychy: ''Chopin spod igły – Marta Łuka'' – Przez Sylwia Witman, www.tychy.pl, 16 lutego 2016 [dostymp 2023-04-10].
 12. 12,0 12,1 ''Wojciech Łuka – Miasto Całkiem Kulturalne – wywiady z twórcami kultury w Tychach… – Łuka o swoim życiu – część 2'', www.youtube.com, 8 lipca 2020 [dostymp 2023-04-09].
 13. 13,0 13,1 ''Wojciech Łuka artysta Tychy – Rośnie nam Drzewo Mądrości – Skupmy się na sprawie. Z humorem'', tychy.naszemiasto.pl, 18 października 2016 [dostymp 2023-04-09].
 14. ''Psi problem w Tychach. Humorystyczna propozycja Wojciecha Łuki – przez Jolanta Pierończyk'', tychy.naszemiasto.pl, 2015 [dostymp 2023-04-11].
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 ''STATUS QUO 2021 – WOJTEK ŁUKA – OSIĄGNIĘCIA'', muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu, 1 stycznia 2021 [dostymp 2023-04-07].
 16. 16,0 16,1 16,2 Najmniejsze stacje Drogi Krzyżowej w najmniejszym muzeum świata – Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach – Bibliografia Regionalna NT Nasz Tygodnik 2022, nr 15, s. 4, katalog.mbp.tychy.pl, 10 marca 2022 [dostymp 2023-04-04].
 17. Wojciech Łuka: 30 lat pracy twůrczej, tychy.pl [dostymp 2023-04-04].
 18. Nagrody Prezydenta Miasta Tychy w dziedzinie Kultury i Sportu przyznane, umtychy.pl [dostymp 2023-04-05].
 19. 19,0 19,1 Wojtek Łuka – sny : rysunki, akwarele – Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach Galeria Sztuki Współczesnej "Fra Angelico", viaf.org, 23 lutego 2006 [dostymp 2023-04-11].
 20. 20,0 20,1 Wojciech Łuka – Grafika 61 – Widok na Zamek (Cieszyn), 1980, akwaforta, edzieje.ustron.pl, 1980 [dostymp 2023-04-11].
 21. Status quo 2021, muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu [dostymp 2023-04-04].
 22. Nowa wystawa w Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak przez Leszek Sobieraj, tychy.pl [dostymp 2023-04-04].
 23. DOCPLAYER – TWOJE TYCHY ISSN 1898-7206 Nr 31 s. 8 – CZAS KATEDR – Czternaście miniaturowych stacji Drogi Krzyżowej (kwadraty o bokach 15 mm)., docplayer.pl, 2021 [dostymp 2023-04-04].

Necowe uodwołańa edytuj