Gōrnoślōnske wojywōdztwo

Gōrnoślōnske wojywōdztwo (pol. województwo górnośląskie) – projekt wojywōdztwa we połedniowyj Polsce, na Gōrnym Ślōnsku, kere miałoby powstŏć bez połōnczynie tajli ôpolskigo wojywōdztwa ze tajlōm ślōnskigo wojywōdztwa.

Jedyn z projektōw gōrnoślōnskigo wojywōdztwa na zadku wojywōdztw ôpolskigo i ślōnskigo

Ôrganizacyjami, kere ubiygajōm sie ô utworzynie gōrnoślōnskigo wojywōdztwa, sōm m.in. Ruch Autōnōmije Ślōnska i Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ[1]. Ôpaczni tymu sōm politykry ôpolskigo wojywōdztwa[2][3] jak tyż m.in. Zwiōnzek Ludności Nŏrodności Ślōnskij[4].

Sprawowanie władzy nad wojywōdztwym byłoby potajlowane miyndzy miasta Ôpole i Katowice a jego populacyjŏ miałaby ôsiōngnōńć kole 5 milijōnōw[5].

ÔpinieEdytuj

Jerzy Gorzelik, szef Ruchu Autōnōmije Ślōnska, stwiyrdziōł: „Uwŏżōmy, iże take rozwiōnzanie przizwoli zachować naszã spōlnõ spamiyńć historycznõ, a nad wszyjsko dozwoli, we ôpiyradle ô spōlnõ tożsamość, budowã dynamicznego, modernego, ojropejskigo regiōnu”[1]. Roman Kolek, wicemarszołek ôpolskigo wojywōdztwa i jedyn z liderōw miymieckij myńszości, za argumynt przeciw jego utworzyniu pedzioł: „Mōmy ôbsztalowane granice regiōnu. We mocka dōmyn sōm widzyni we krŏju barzo dobrze. Niy widzã potrzeby takij integracyje. Małe je piykne. Niy sōndzã, iże trza nŏs łōnczyć ze srogszymi, coby poprawić zarzōndzanie regiōnym”[2].

Szef ôpolskigo Ruchu Autōnōmije Ślōnska, Marek Czaja, prawiōł, iże: „Ôpolske we terŏźnym kształcie niy mŏ racyje bytu, ale niy skirz wynikōw wykazu, ale z napōmniyniŏ na katastrofalny stan ekōnōmije i wynikajōncõ stōnd tak samo dramatycznõ sytuacyjõ dymograficznõ [...] Mogymy czekać, aże niyprzileżytość «sama sie rozwiōnże» i za pŏrã lŏt «cyntrala» dokōnŏ reformy administracyjnyj [...] Ale mogymy tyż aktywnie uczestniczyć w tym procesie wyprzedzajōnc i animujōnc niykere ruchy”[5].

Argumynty za utworzyniym wojywōdztwaEdytuj

Niykerymi przikładami argumyntōw za utworzyniym gōrnoślōnskigo wojywōdztwa sōm:

 • ślōnske wojywōdztwo we pōłowie skłŏdŏ sie ze ślōnskich terynōw, a we pōłowa ze małopolskich. Zamiyszkujōm jy ludzie ô inakszyj historycznyj mierziōntności i kulturowym bagażu[1]
 • ślōnske wojywōdztwo rozwijŏ sie lepij ôd ôpolskigo[6]
 • ôpolske wojywōdztwo mŏ mało miyszkańcōw i wartko sie wyludnia, we ôpaczności do ślōnskigo[2]
 • ôstatecznŏ wersyjŏ terŏźnego administracyjnego tajlōngu Polski to efekt politycznego kōmprōmisu[7]
 • pōniywŏż we czasie spisu powszechnego lud mōg deklarować ślōnskõ nŏrodność skurczyła sie na Ôpolskim Ślōnsku wielość reprezyntantōw miymieckij myńszości, skirz keryj tyż utrzimowano samodzielność ôpolskigo wojywōdztwa[7]
 • analiza danych Bazowego Amtu Statystycznego przedstawiōnŏ bez Zwiōnzek Krysōw Polskich pokazuje, iże we czasie nojbliższych 20 lŏt kożde z 14 miast ścisłyj kōnurbacyje ślōnskij straci miyszkańcōw[7]

Przipisy

 1. 1,0 1,1 1,2 Redakcja, Województwo górnośląskie jako połączenie śląskiego i opolskiego? Stanowisko RAŚ i ŚPR, Katowice Nasze Miasto, 22 lutego 2019 [dostymp 2021-03-20] (polski).
 2. 2,0 2,1 2,2 Krzysztof Ogiolda, Jeden region na całym Górnym Śląsku? Opolscy politycy są przeciw, Dziennik Zachodni, 27 lutego 2019 [dostymp 2021-03-20] (polski).
 3. Joanna Matlak, Nowe województwo górnośląskie na bazie opolskiego i śląskiego? Opolscy politycy komentowali w Loży Radiowej, radio.opole.pl, 3 marca 2019 [dostymp 2021-03-20] (polski).
 4. Redakcja, Województwo częstochowsko-sosnowieckie? Roczniok: Jestem za! [MAPA], Dziennik Zachodni, 5 czerwca 2012 [dostymp 2021-03-20] (polski).
 5. 5,0 5,1 Redakcja, Szef RAŚ w Opolu: Opolskie powiększyć na cały Górny Śląsk!, Dziennik Zachodni, 5 czerwca 2012 [dostymp 2021-03-20] (polski).
 6. Redakcja, Gorzelik: Zacznijmy już dyskusję o nowym województwie, Dziennik Zachodni, 1 czerwca 2012 [dostymp 2021-03-20] (polski).
 7. 7,0 7,1 7,2 Redakcja, Śląskie przejmie opolskie? Gorzelik: TAK, Sebesta: NIE, Dziennik Zachodni, 1 czerwca 2012 [dostymp 2021-03-20] (polski).