Ôrganizacyjŏ Zjydnoczōnych Nacyjōw

światowŏ ôrganizacyjŏ miyndzynŏrodowŏ
(Pōnkniyntŏ ze UoNZ)

Ôrganizacyjŏ Zjydnoczōnych Nacyjōw, ÔZN (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, szp. Organización de las Naciones Unidas, rus. Организация Объединённых Наций, Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة, al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国, Liánhéguó) – uniwerzalnŏ (z wyjōntkym nŏrodōw niereprezentowanych) ôrganizacyjŏ miyndzynŏrodowŏ, z siydzibōm w Nowym Jorku, powstoła 24 paździyrnika 1945 roku[1][2] w wyniku wchodu w życie podpisanyj 26 czyrwnia 1945 w San Francisco Szkarty Zjednoczōnych Nacyje. ÔZN je nastympstwym Ligi Nacyje[3].

Ôrganizacyjŏ Zjydnoczōnych Nacyjōw
United Nations

Siedziba Zjydnoczůne Sztaty Nowy Jork, 760 United Nations Plaza, New York
Jak tyż biōra:
Šwajcaryjo Genève
Austryjo Wiedyń
Kyńijo Nairobi
Data założyniŏ 24 paździyrnika 1945
Gyneralny sekretŏrz António Guterres
Czōnkowie 193 państwa
Strona internetowŏ

ÔZN stawia za cwek zapewniynie izby i bezpiyczyństwa miyndzynŏrodowego, rozrost spōłprace miyndzy nacyjami jak tyż poprzynie przestrzeganiŏ praw czowieka[4].

Czōnki

edytuj
 
Czōnkowske państwa ÔZN

Terŏźni czōnki

edytuj
Państwo Data wchodu
1   Afganistan 19 listopada 1946
2   Albanijŏ 14 grudnia 1955
3   Algeryjŏ 8 paździyrnika 1962
4   Andora 28 lipnia 1993
5   Angola 1 grudnia 1976
6   Antigua a Barbuda 11 listopada 1981
7   Argyntyna 24 paździyrnika 1945
8   Armynijŏ 2 marca 1992
9   Australijŏ 1 listopada 1945
10   Austryjŏ 15 grudnia 1955
11   Azerbejdżan 2 marca 1992
12   Bahamy 18 września 1973
13   Bahrajn 21 września 1971
14   Bangladesz 17 września 1974
15   Barbados 9 grudnia 1966
16   Belgijŏ 27 grudnia 1945
17   Belize 25 września 1981
18   Bynin 20 września 1960
19   Bhutan 21 września 1971
20   Biołoruś 24 paździyrnika 1945
21   Boliwijŏ 14 listopada 1945
22   Bośnia a Hercegowina 22 mŏja 1992
23   Botswana 17 paździyrnika 1966
24   Brazylijŏ 24 paździyrnika 1945
25   Brunei 21 września 1984
26   Bułgaryjŏ 14 grudnia 1955
27   Burkina Faso 20 września 1960
28   Burōndi 18 września 1962
29   Czile 24 paździyrnika 1945
30   Chińskŏ Ludowŏ Republika 25 paździyrnika 1971
31   Chorwacyjŏ 22 mŏja 1992
32   Cypr 20 września 1960
33   Czad 20 września 1960
34   Czŏrnŏ Gōra 28 czerwca 2006
35   Czechy 19 stycznia 1993
36   Daniyjŏ 24 paździyrnika 1945
37   Dymokratycznŏ Republika Kōnga 20 września 1960
38   Dōminika 18 grudnia 1978
39   Dōminikana 24 paździyrnika 1945
40   Dżibuti 20 września 1977
41   Egipt 24 paździyrnika 1945
42   Ekwadōr 21 grudnia 1945
43   Erytryja 28 mŏja 1993
44   Estōnijŏ 17 września 1991
45   Etiopijŏ 13 listopada 1945
46   Fidżi 13 paździyrnika 1970
47   Filipiny 24 paździyrnika 1945
48   Finlandyjŏ 14 grudnia 1955
49   Francyjŏ 24 paździyrnika 1945
50   Gabōn 20 września 1960
51   Gambijŏ 21 września 1965
52   Ghana 8 marca 1957
53   Grecyjŏ 24 paździyrnika 1945
54   Grenada 17 września 1974
55   Gruzyjŏ 31 lipnia 1992
56   Gujana 20 września 1966
57   Gwatymala 21 listopada 1945
58   Gwinyjŏ 12 grudnia 1958
59   Gwinyjŏ Bissau 17 września 1974
60   Rōwnikowŏ Gwinyjŏ 12 listopada 1968
61   Haiti 24 paździyrnika 1945
62   Szpanijŏ 14 grudnia 1955
63   Niderlandy 10 grudnia 1945
64 Honduras 17 grudnia 1945
65   Indyje 30 paździyrnika 1945
66   Indōnezyjŏ 28 września 1950
67   Irak 21 grudnia 1945
68   Iran 24 paździyrnika 1945
69   Irlandyjŏ 14 grudnia 1955
70   Islandyjŏ 19 listopada 1946
71   Izrael 11 mŏja 1949
72   Jamajka 18 września 1962
73   Japōnijŏ 18 grudnia 1956
74   Jymyn 30 września 1947
75   Jordanijŏ 14 grudnia 1955
76   Kambodża 14 grudnia 1955
77   Kamerun 20 września 1960
78   Kanada 9 listopada 1945
79   Katar 21 września 1971
80   Kazachstōn 2 marca 1992
81   Kynijŏ 16 grudnia 1963
82   Kirgistan 2 marca 1992
83   Kiribati 14 września 1999
84   Kolumbijŏ 5 listopada 1945
85   Kōmory 12 listopada 1975
86   Kōngo 20 września 1960
87   Połedniowŏ Koryjŏ 17 września 1991
88   Pōłnocnŏ Koryjŏ 17 września 1991
89   Kostaryka 2 listopada 1945
90   Kuba 24 paździyrnika 1945
91   Kuwejt 14 mŏja 1963
92   Laos 14 grudnia 1955
93   Lesotho 17 paździyrnika 1966
94   Liban 24 paździyrnika 1945
95   Liberyjŏ 2 listopada 1945
96   Libijŏ 14 grudnia 1955
97   Liechtenstein 18 września 1990
98   Litwa 17 września 1991
99   Luksymburg 24 paździyrnika 1945
100   Łotwa 17 września 1991
101   Pōłnocnŏ Macedōnijŏ 8 kwietnia 1993
102   Madagaskar 20 września 1960
103   Malawi 1 grudnia 1964
104   Malediwy 21 września 1965
105   Malezyjŏ 17 września 1957
106   Mali 28 września 1960
107   Malta 1 grudnia 1964
108   Maroko 12 listopada 1956
109   Maurytanijŏ 27 paździyrnika 1961
110   Mauritius 24 kwietnia 1968
111   Meksyk 7 listopada 1945
112   Mikrōnezyjŏ 17 września 1991
113   Birma 19 kwietnia 1948
114   Mołdŏwijŏ 2 marca 1992
115   Mōnako 28 mŏja 1993
116   Mōngolijŏ 27 paździyrnika 1961
117   Mozambik 16 września 1975
118   Namibijŏ 23 kwietnia 1990
119   Nauru 14 września 1999
120   Nepal 14 grudnia 1955
121   Miymcy 18 września 1973
122   Niger 20 września 1960
123   Nigeryjŏ 7 paździyrnika 1960
124   Nikaragua 24 paździyrnika 1945
125   Norwegijŏ 27 listopada 1945
126   Nowŏ Zelandyjŏ 24 paździyrnika 1945
127   Ōman 7 paździyrnika 1971
128   Pakistan 30 września 1947
129   Palau 15 grudnia 1994
130   Panama 13 listopada 1945
131   Papua-Nowŏ Gwinyjŏ 10 paździyrnika 1975
132   Paragwaj 24 paździyrnika 1945
133   Peru 31 paździyrnika 1945
134   Polskŏ 24 paździyrnika 1945
135   Portugalijŏ 14 grudnia 1955
136   Republika Połedniyowyj Afriki 7 listopada 1945
137   Republika Ziylōnegŏ Przilōndka 16 września 1975
138   Strzodkowoafrykańskŏ Republika 20 września 1960
139   Rusyjŏ 24 paździyrnika 1945
140   Rwanda 18 września 1962
141   Rumunijŏ 14 grudnia 1955
142   Saint Kitts a Nevis 23 września 1983
143   Saint Lucia 18 września 1979
144   Saint Vincent a Grynadyny 16 września 1980
145   Salwadōr 24 paździyrnika 1945
146   Samoa 15 grudnia 1976
147   San Marino 2 marca 1992
148   Saudyjskŏ Arabijŏ 24 paździyrnika 1945
149   Synegal 28 września 1960
150   Syrbijŏ 1 listopada 2000
151   Seszele 21 września 1976
152   Sierra Leone 27 września 1961
153   Singapur 21 września 1965
154   Słowacyjŏ 19 stycznia 1993
155   Słowynijŏ 22 mŏja 1992
156   Sōmalijŏ 20 września 1960
157   Sri Lanka 14 grudnia 1955
158   Zjednoczōne Sztaty 24 paździyrnika 1945
159   Eswatini 24 września 1968
160   Sudan 12 listopada 1956
161   Połedniowy Sudan 14 lipnia 2011
162   Surinam 4 grudnia 1975
163   Syryjŏ 24 paździyrnika 1945
164   Szwajcaryjŏ 10 września 2002
165   Szwecyjŏ 19 listopada 1946
166   Tadżykistan 2 marca 1992
167   Tajlandyjŏ 16 grudnia 1946
168   Tanzaniyjŏ 14 grudnia 1961
169   Weschodni Timōr 27 września 2002
170   Togo 20 września 1960
171   Tōnga 14 września 1999
172   Trynidad a Tobago 18 września 1962
173   Tunezyjŏ 12 listopada 1956
174   Turcyjŏ 24 paździyrnika 1945
175   Turkmynistan 2 marca 1992
176   Tuvalu 5 września 2000
177   Uganda 25 paździyrnika 1962
178   Ukrajina 24 paździyrnika 1945
179   Urugwaj 18 grudnia 1945
180   Uzbekistan 2 marca 1992
181   Vanuatu 15 września 1981
182   Wynezuela 15 listopada 1945
183   Madziary 14 grudnia 1955
184   Wielgŏ Brytanijŏ 24 paździyrnika 1945
185   Wietnam 20 września 1977
186   Italijŏ 14 grudnia 1955
187   Wybrzyże Elefantowych Gnatōw 20 września 1960
188   Wyspy Marshalla 17 września 1991
189   Wyspy Salōmōna 19 września 1978
190   Wyspy Świyntego Tomasza a Ksiōnżyncŏ 16 września 1975
191   Zambijŏ 1 grudnia 1964
192   Zimbabwe 25 siyrpnia 1980
193   Zjednoczōne Arabske Ymiraty 9 grudnia 1971

Dŏwni czōnki

edytuj

Ôbziyrŏcze

edytuj

Przipisy

  1. History of the United Nations, web.archive.org, 27 stycznia 2012 [dostymp 2020-01-09] [zarchiwizowane z adresy 2012-01-27].
  2. Organizacja Narodów Zjednoczonych – Zapytaj.onet.pl –, zapytaj.onet.pl [dostymp 2020-01-09] (polski).
  3. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Pokój – Bezpieczeństwo – Współpraca, epodreczniki.pl [dostymp 2020-05-06].
  4. Overview, www.un.org, 2 października 2014 [dostymp 2020-05-06] (angelski).